תוכנית המוגנות

זכויות התלמיד

 1. התלמיד זכאי במסגרת ביה"ס לכיבוד פרטיותו, רכושו והישגיו.
 2. תלמיד זכאי להגנה על זכויותיו ע"י הגורמים המוסמכים על כך בביה"ס ( מחנך, רכזת שכבה, יועצת, ומנהלת).
 3. כל תלמיד רשאי להתבטא בע"פ ובכתב בכל תחומי החיים ובכלל זה בנושאים השנויים במחלוקת, כל עוד אין בדברים משום פגיעה בכבוד האדם ובאמונותיו.
 4. זכותם של התלמידים להתארגן בגופים מייצגים כגון מועצת תלמידים.
 5. התלמיד זכאי לקבל מראש מידע על תוכנית הלימודים ועל דרישות המורים בנושאים הנלמדים.
 6. תלמיד זכאי לקבל את ציוניו באופן חסוי.
 7. זכותו של תלמיד להבחן אך ורק עד שלושה מבחנים בשבוע ( פרט למבחנים חוזרים) ובכל מקרה לא יבחן בשני מבחנים באותו יום.
 8. ניתן לערוך ביום של מבחן גם מבדק הכולל חומר בהיקף שיעור אחד.
 9. זכותו של תלמיד לפנות לברור בכל נושא. במידה והנושא לא טופל ע"י המורה ניתן להפנות למחנך/ת הכיתה, למובילת השכבה ואח"כ  למנהלת ביה"ס
 10. תלמיד זכאי לקבל שעות שילוב (הוראה מתקנת ותמיכה רגשית) רק אחרי החלטת ועדת שילוב.      

תוכנית מוגנות

בבית הספר מופעלת תוכנית מוגנות שמטרתה לשמור על ביטחונם של כל באי בית הספר.

מה כוללת התכנית?

ערכים, גבולות ברורים, הרגלים ונהלים, חלוקת תפקידים וערוצי תקשורת.

עקרונות יסוד

 • זכותו של כל תלמיד לסביבה מוגנת, בלי פחד מפגיעות פיזיות, מבריונות, גזענות ומגעים בלתי רצויים.
 • זכותו של כל איש צוות לסביבה מוגנת מבלי לפחד שיפגע מתלמידים, מאנשי צוות אחרים או מהורים.
 • זכותו של כל הורה לשלוח את ילדו לבי"ס שיבטיח את מוגנותו.

חובתם של כל באי בית הספר לקחת אחריות אישית על מעשיהם:

 • הילד- אחריות על התנהגותו האלימה.
 • המבוגר – אחריות למוגנות התלמידים.

מושגי יסוד בתוכנית:

 • ערכים ברורים
 • גבולות (חוקים)
 • תגובות (סנקציות)
 • שגרות (נהלים)
 • מיקוד בצוות (staff centeredness)
 • מיידיות – תגובה
 • אחידות – כל צוות המורים מדבר בשפה אחת.
 • עקביות
 • אחריות – כל צוות המורים מטפל באירועי משמעת.
 • דרכי תקשורת ודיאלוג – בין כל באי בית הספר.

 

 

חוקי יסוד

 

1.  אלימות פיסית:

בפעם הראשונה:

 1. שיחה + תיעוד האירוע בתיק כיתה ע"י המחנכת.​
 2. דיווח בכתב להורי התלמיד ע"י מחנכת הכיתה.
 3. התראה על הרחקה לכיתה מקבילה.

בפעם השנייה:

 •    סעיפים 1,2, כמו בפעם הראשונה הרחקה לכיתה מקבילה.
 •    ישיבה בהפסקות בספסל בקומה 2.
 •     כתיבת עבודה מקיפה בנושא "מניעת אלימות" בהנחיית המחנכת.
 •     התראה על הערת התנהגות בתעודה.

בפעם השלישית:

 •     סעיפים 1,2 כמו בפעם הראשונה.
 •    הזמנת התלמיד והוריו לשיחה עם מנהלת ביה"ס הערת התנהגות בתעודה.
 •    השעיית התלמיד מביה"ס ליום או יומיים.
 •    דיווח על האירוע למפקחת ביה"ס.

במקרים חמורים במיוחד תיערך שיחה עם השוטר הקהילתי ועם התלמיד והוריו.

אלימות שיש עימה סכנת חיים או השפלה חמורה:

 •    תלמיד מכה תלמיד באמצעות חפצים כבדים או חדים.
 •    תלמיד מכה תלמיד באזורים רגישים בגופו: בטן, מפתח הלב עיניים וכו'.
 •    תלמיד חושף איברים מוצנעים בגוף הזולת.
 •     אכיפה מיידית כמו בפעם השלישית.

 

 

2. הצקה

פעם ראשונה:

 1. שיחה עם הילדים המעורבים+ תיעוד בתיק כיתה.
 2. דיווח בכתב להורים.
 3. התראה על הרחקה לכיתה המקבילה והתנצלות אישית או פומבית בפני הנפגע.

פעם שנייה:

 1. שיחה עם הילדים המעורבים ויידוע ההורים בכתב וטלפונית.
 2. הרחקה לכיתה מקבילה.
 3. מכתב התראה על הערת התנהגות בתעודה  והתנצלות אישית או פומבית בפני הנפגע.  

פעם שלישית:

 1. שיחה פדגוגית בנוכחות ההורים והתלמיד.
 2. הערת התנהגות בתעודה. התנצלות פומבית בפני הנפגע.
 3. השעיית התלמיד מבית הספר  ליום אחד.

* דיווח למפקחת ביה"ס.

מקרים מיוחדים:

במקרה של חרם – שיחה פדגוגית עם ההורים התראה להשעיה.

במקרה של איומים מפורשים / סחיטה – אכיפה מיידית כמו בפעם שלישית.

* במקרים חמורים במיוחד, תיערך שיחה עם השוטר הקהילתי התלמיד והוריו.

—————————————————

הצקה ישירה – אלימות מילולית, איומים, לעג, שמות גנאי, השפלה, הערות גזעניות, הפחדה.

הצקה עקיפה – הפצה של  שמועות ושקרים, חרם מניעת השתתפות בפעילות חברתית של קבוצת הגיל.

דרכי תגובה:

תלמיד הפוגע ברכוש הפרט או הכלל, צריך להשיב את המצב לקדמותו ע"י פיצוי כספי או ע"י עבודת התלמיד לפי שיקול דעתו

של המורה המטפל.

 

 

 

3. השחתת רכוש

 

בפעם הראשונה:

 1. שיחה + תיעוד האירוע בתיק כיתה ע"י המחנכת
 2. דיווח בכתב להורי התלמיד ע"י מחנכת הכיתה
 3. השבת הרכוש המצב לקדמותו

בפעם השנייה:

 1. שיחה + תיעוד האירוע בתיק כיתה ע"י המחנכת
 2. דיווח בכתב להורי התלמיד ע"י מחנכת הכיתה
 3. התראה על הערת התנהגות בתעודה
 4. השבת הרכוש המצב לקדמותו

בפעם השלישית:

 1. סעיפים 1,4 כמו בפעם השנייה
 2. הזמנת התלמיד והוריו לשיחה עם מנהלת ביה"ס הערת התנהגות בתעודה.

במקרים חמורים במיוחד תיערך שיחה עם השוטר הקהילתי ועם התלמיד והוריו.